Algemene voorwaarden

  

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van

De besloten vennootschap Computer Business Applications

Hierna genoemd "C.B.A", gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam

 

 

 

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam
op 4 december 1992 onder nummer 1359

 

 

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

 

1.         GELDIGHEID

 

1.1       Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

 

1.2       Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

 

1.3       De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

 

2.         TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 

2.1       Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een bindend aanbod als omschreven in 2.4 is gedaan.

 

2.2       Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat C.B.A. een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of met de uitvoering ervan is aangevangen.

 

2.3       Indien het vermelde in de schriftelijke bevestiging door C.B.A. afwijkt van het vermelde in de schriftelijke opdracht door de wederpartij, dan geldt het vermelde in de bevestiging als overeengekomen, tenzij de wederpartij binnen zeven dagen na ontvangst van de bevestiging schriftelijk reageert.

 

2.4       Een aanbod is bindend indien schriftelijk gedaan, met vermelding van een termijn waarbinnen kan worden aanvaard.

 

2.5       Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen. In gevallen zoals hierboven beschreven wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven.


3.         PRIJZEN

 

3.1       Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

 

            - gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,

 

- exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,

 

            - exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering,

 

            - vermeld in Euro’s; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

 

3.2       Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

 

4.         AANSPRAKELIJKHEID

 

4.1       Ter zake van wanprestatie is C.B.A. slechts aansprakelijk indien na deugdelijke ingebrekestelling de wederpartij de overeenkomst tussentijds beëindigt of ontbinding van de overeenkomst op zijn verzoek tot stand komt.

            De aansprakelijkheid van C.B.A. is beperkt tot de extra kosten van de wederpartij welke het directe gevolg zijn van het door een ander afmaken van de onvoltooide opdracht of het door een derde leveren van vervangende goederen of diensten, doch maximaal tot het laagste van de twee volgende bedragen: € 100.000,-, of het bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief omzetbelasting) van de aan ons opgedragen werkzaamheden en leveringen, welke prijs bij duurovereenkomsten gelijk zal zijn aan de prijs van de gedurende de periode van drie maanden voor de beëindiging opgedragen werkzaamheden.

 

4.2       C.B.A. en/of personeel van C.B.A. is op geen enkele wijze jegens de wederpartij en/of derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onrechtmatig handelen van C.B.A., personeel van C.B.A. en/of derden waarvan C.B.A. zich bedient.

 

4.3       Uitzonderingen op het in 4.2 bepaald zijn:

            C.B.A. is wel aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzettelijk of aan grove schuld te wijten onrechtmatig handelen van C.B.A. en/of personeel van C.B.A., met dien verstande dat de aansprakelijkheid van C.B.A. per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen is beperkt tot maximaal € 100.000,-.

            C.B.A. is wel aansprakelijk voor dood of letselschade veroorzaakt door onrechtmatig handelen van C.B.A. en/of personeel van C.B.A., met dien verstande dat de aansprakelijkheid van C.B.A. per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen is beperkt tot maximaal € 100.000,-.

 

4.4       In geen geval en op geen enkele wijze zal C.B.A. en/of personeel van C.B.A. jegens de wederpartij en/of derden aansprakelijk gesteld kunnen worden voor, door C.B.A. of personeel van C.B.A. of derden waarvan C.B.A. zich bedient, als gevolg van niet, niet tijdig of niet juist presteren dan wel onrechtmatig handelen veroorzaakte gevolgschade en/of indirecte schade.

            Onder indirecte en/of gevolgschade wordt onder meer begrepen bedrijfsstagnatie, gegevensverlies en/of gegevensverminking, zuivere vermogensschade, financiële of commerciële verliezen, gederfde winst enz.

 

4.5       Aansprakelijkheid uitsluitende bepalingen door de wederpartij opgelegd aan personen die het terrein en/of gebouwen van de wederpartij betreden gelden niet met betrekking tot C.B.A. en/of personeel van C.B.A..


5.         OVERMACHT

 

5.1       Onder overmacht wordt ten deze verstaan:

            elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

 

5.2       Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

 

5.3       Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

 

5.4       Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

5.5       De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

 

6.         REKLAMES

 

.1         Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 3 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

 

6.2       Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 3 dagen na de factuurdatum.

 

6.3       Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

 

6.4       Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

 

6.5       Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

 

7.         BETALING

 

7.1       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum.

 

            De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

 

7.2       Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

 

 

 

7.3       Ingeval de wederpartij:

            a.  in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van

            betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,

            b.  Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

            c.  enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,

            d.  nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

            e.  overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen

            de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesses.

 

7.4       De wederpartij heeft niet het recht, door de wederpartij aan ons verschuldigde bedragen te compenseren met door ons aan de wederpartij verschuldigde bedragen.

 

7.5       De wederpartij heeft niet het recht bij vermeende wanprestatie door C.B.A. betalingen op te schorten tot het moment dat bij onherroepelijk gerechtelijk vonnis is komen vast te staan of van wanprestatie sprake is.

 

7.6       Indien de wederpartij niet uitdrukkelijk heeft aangegeven tot delging van welke schuld een betaling heeft plaatsgevonden, zijn wij gerechtigd eenzijdig te bepalen ter delging van welke schuld betaling heeft plaatsgevonden.

 

8.         RENTE EN KOSTEN

 

8.1       Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

 

8.2       Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

            De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

 

9.         TOEPASSELIJK RECHT

 

9.1       Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

10.       GESCHILLEN

 

10.1     Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

 

 

 

11.       GEHEIMHOUDING EN BEVEILIGING

 

11.1     Partijen verbinden zich maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens van vertrouwelijke aard waarvan partijen en haar medewerkers, dan wel derden waarvan partijen zich bedienen bij de uitvoering van een overeenkomst, kennis nemen.

 

 

12.       OPSCHORTING NAKOMING

 

12.1     C.B.A. is gerechtigd, na schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij, met onmiddellijke ingang alle verplichtingen voortkomende uit een overeenkomst op te schorten indien de wederpartij jegens C.B.A. uit welken hoofde ook in gebreke blijft, daaronder begrepen het niet tijdig verrichten van betalingen.

 

HOOFDSTUK II: GOEDEREN

 

13.       LEVERTIJDEN

 

13.1     Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn C.B.A.

            Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

 

13.2     De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

 

13.3     Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

 

13.4     Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

 

13.5     Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

13.6     Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

            Wanneer de wederpartij ook na onze sommatie daartoe